Vierschaar 18, 2691 MT 's-Gravenzande
info@docwestland.nl

Situatie rondom opvang wilde dieren in Westland

Westland 17.02.2023 – Op 5 januari zijn er collegevragen gesteld over opvang van wilde dieren in Westland en de kosten daarvan.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Met het groter worden van de groene zones, het creëren van nieuwe watergangen, maar ook door de aanwezigheid van een 11 km lang duingebied neemt het aantal wilde dieren in Westland toe.

Opvang van in problemen gekomen wilde dieren is dan ook belangrijk. In het verleden was niet duidelijk wie zich ontfermde over wilde dieren en was de opvang buiten Westland geregeld. Met de ook door de fractie gewenste snelle komst van het nieuwe dierencentum in Naaldwijk zal de opvang wellicht in Westland zelf kunnen plaatsvinden.

Westland Verstandig krijgt geregeld vragen over de opvang van wilde dieren.

De vragen zijn de navolgende:

Vraag 1
Kan het College aangeven waar in problemen geraakte wilde dieren in Westland worden opgevangen?

Antwoord 1
Voor de opvang voor zogenaamde zwerfdieren is een doorlopend contract met Stichting Dierenambulance De Wijs. Hierbij zijn afspraken gemaakt over vervoer en opvang van zwerfdieren. Aangetroffen zwerfdieren worden naar een voor het betreffende dier geschikte opvanglocatie gebracht. Voor honden en katten is dit het streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk, voor kleinvee, park- en volièrevogels en postduiven is dit opvanglocatie De Wijs in Den Haag en voor konijnen en knaagdieren is dit Het Knaaghof in Rijswijk.

Vraag 2
Hoe zijn de kosten van die opvang geregeld?

Antwoord 2
In de begroting is hiervoor budget opgenomen. Verrekening met De Wijs vindt plaats op basis van nacalculatie aan de hand van het aantal ritten en opvangdagen. Hiertoe houdt De Wijs een gespecificeerde administratie bij.

Vraag 3
Welke afspraken zijn er thans met de dierenambulances?

Antwoord 3
De lopende afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente Westland en Stichting Dierenambulance De Wijs. Deze overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, eindigend op 1-1-2024 waarbij een opzegtermijn van zes maanden geldt. In de overeenkomst is een mogelijkheid van verlenging onder gelijke voorwaarden van twee maal één jaar opgenomen.

Vraag 4
Hoe staat het met de voortgang van het Westlands dierencentrum en is de gemeente van plan, na realisering, daar de wilde dieren op te vangen?

Antwoord 4
DOCW, de initiatiefnemer, heeft een eerste vergunningsaanvraag ingediend. Hierop is door de gemeente terugkoppeling met enkele verbeterpunten gegeven. Vervolg is het notarieel vastleggen van het huurafhankelijk opstalrecht. Wanneer het DOCW is opgeleverd kan zij meedingen op het dienstverleningscontract en kan de opvang van zwerfdieren lokaal bij DOCW worden ondergebracht.

Laatste nieuwsberichten